Ciljevi i djelatnost

(Izvod iz Statuta II članak 7.)

HDLSKL potiče, pomaže i razvija aktivnosti članstva na očuvanju stečevina Domovinskog rata, a posebice svih spoznaja i događanja u vezi sa zatočeništvom u srpskim koncentracijskim logorima.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Društvo ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • zaštita i pravno reguliranje socijalne i pravne zaštite svojih članova;
 • sudjelovanje u radu državnih i drugih institucija na poslovima pronalaženja i kažnjavanja ratnih zločinaca;
 • osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje u svim oblicima društvenog i političkog života;
 • promicanje tjelesne kulture / šport i rekreacija / glede unapređenja opće sposobnosti logoraša i psiho-socijalna pomoć;
 • suradnja sa državnim organima RH u pronalaženju zatočenih i nasilno odvedenih Hrvatskih branitelja i građana RH;
 • povezivanje i suradnja sa inozemnim asocijacijama logoraša;
 • suradnja sa domaćim i inozemnim humanitarnim organizacijama;
 • suradnja sa organizacijama za zaštitu sloboda i ljudskih prava;
 • prikupljanje podataka o logorima: mjesto logora, broj zatočenika, nacrt logora, oblici i vrste tortura, podaci o zločincima i počinjenim zločinima;
 • suradnja sa NGO organizacijama ;
 • suradnja sa sudom u HAGU;
 • prikupljanje pismene / iskazi / i medicinske dokumentacije o kršenju ljudskih prava logoraša;
 • prikupljanje podataka o privatnim logorima i zatvorima;
 • promicanje istine o logorima kao mjestima masovnog zlostavljanja.

ČLANOVI HRVATSKOG DRUŠTVA LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

(Izvod iz Statuta II članak 7.)

Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti svi hrvatski građani koji su bili zatočeni u nekim od brojnih srpskih koncentracijskih logora i strani državljani zarobljeni i zatočeni kao hrvatski branitelji.

U članstvo Društva pristupa se potpisivanjem iskaza sa opisom boravka u logoru, uz prilaganje kopije Domovnice / za hrvatske državljane / i kopije potvrde o zatočeništvu izdane od nadležnog Državnog tijela.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i strani državljani, kao i pravne osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijele razvoju Društva.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Društva po primitku molbe za prijem kandidata.

U Društvu se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Društva.

U Društvo je do sada učlanjeno 3.140 članova logoraša i 500 članova koji su zatočeni u tranzitu.

Prava i obveze članova su:

 • da biraju i budu birani u tijela Društva;
 • da budu obaviješteni o radu Društva i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju;
 • da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;
 • da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njenih tijela;
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Društva;
 • da redovito plaćaju članarinu;
 • da čuvaju i podižu ugled Društva.

Članstvo u društvu prestaje:

 • prestankom djelovanja Društva;
 • pismenom izjavom o istupanju iz članstva i
 • isključenjem iz članstva

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Društvo može osnivati svoje podružnice, koje djeluju na području županija, a ovisno o zastupljenosti članstva mogu se osnivati i na području više općina ili grada.