SKUPŠTINA 2012 – Požega

Ur.broj:

Zagreb,

OIB: 36620565652

MB: 1123793

 

S K U P Š T I N A

Izborna Skupštine Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora,  održane dana 24. studenog 2012. godine u Požegi , u dvorani sv. Terezije Avilske u 9,00 sati.

Otvaranje Skupštine: Predsjednik HDLSKL pozdravlja sve prisutne na Skupštini.

 1. Himna Republike Hrvatske
 2. Minuta šutnje za sve poginule u domovinskom ratu
 3. Izbor radnog predsjedništva

         Nakon intoniranja himne RH i odavanja počasti, minutom šutnje svim poginulim i umrlim logorašima i braniteljima skupština je počela sa svojim radom

Na prijedlog UO jednoglasno je izabrano radno predsjedništvo: za predsjednika je izabran Dragutin Guzovski, a za članove Petar Gojun, Ivan Blažević, Darko Posavec, a predsjednik Dragutin Guzovski nastavio je voditi skupštinu, predlažući dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen

 

D N E V N I  RED

 

 1.  Izbor radnih tijela
  1. Verifikacijske komisije
  2. Izbor Kandidacijske  komisije
  3. Izbor voditelja zapisnika i dva ovjerovitelja

2 . Usvajanje Poslovnika o radu redovite izborne Skupštine

3.  Izmjene i dopune Statuta

4. Izvješće Verifikacijske komisije

5. Izvješće o radu Upravnog odbora HDLSKL

6. Izvješće o radu Nadzornog odbora HDLSKL

7. Izvješće o radu Suda časti HDLSKL

8. Rasprava o podnesenim izvješćima i glasovanje

9. Prigodna riječ gostiju

10. Razrješenje dosadašnjih tijela HDLSKL

11.Izbor  Predsjednika, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti

12. Prigodna riječ novoizabranog predsjednika HDLSKL

13.Zaključivanje rada Skupštine

 

1.točka dnevnog reda

a. Predložen je izbor verifikacione komisije u sastavu Ivan Lipak za predsjednika, Zdenko Bulić i Ivan Škorić za članove,  te je prijedlog jednoglasno prihvaćen

b. Predložen je izbor kandidacijske komisije u sastavu Stipo Baraban za predsjednika,  Jakob Čosić i Josip Savaj za članove – prijedlog je  jednoglasno prihvaćen

c. Predložen je izbor zapisničara Zdravko Komšić i dva ovjerovitelja Ivan Dumenđić i Ljubo Karaman- prijedlog je jednoglasno prihvaćen

 

2.točka dnevnog reda

Poslovnik o radu redovne skupštine jednoglasno je prihvaćen

 

3.točka dnevnog reda

Na sjednici UO od 08. Studenog 2012. UO predlaže skupštini dopunu  u članku 17 i 18 statuta HDLSKL

UO predlaže da se članak 17  dopuni i da glasi:

Skupština Društva:

–         donosi Statut i njegove izmjene i dopune,

–         bira, potvrđuje i razrješava predsjednika, Upravni i Nadzorni odbor, te Suda časti,

–         donosi financijski plan i usvaja završni račun,

–         razmatra izvještaj o radu Predsjednika Društva,

–         rješava o žalbama članova Društva u drugom stupnju,

–         odlučuje o prestanku Društva i

–         odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Društva utvrđenim ovim Statutom

koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

 

UO predlaže da se članak 18 dopuni i da glasi:

Predsjednik Društva osigurava pravilan i zakonit rad Društva, a predlaže ga Upravni odbor na vrijeme od 4 godine, s time da može biti biran više puta redom.

Upravni odbor,  predsjednika Društva, Nadzorni odbor i Sud časti Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.

Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom, a

ukoliko razrješava pojedine članove Upravnog odbora, Skupština bira nove članove Upravnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

Upravni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini.

Svaki član Upravnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.

Izmjena statuta je prihvaćena sa 74 člana ZA, 1 PROTIV, 2 suzdržana

 

Predsjedavajući pozdravlja goste skupštine –

izaslanika predsjednika RH Ive Josipovića  predsjednikov savjetnik Nikica Burić

izaslanika predsjednika sabora RH – saborski zastupnik Zdravko Ronko

izaslanik ministra Hrvatskih branitelja dr. Mladen Lončar

izaslanik ministra obrane RH brigadir Ivica Pejaković

Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić

Dožupan Požeško-Slavonske županije Ferdinand Troha

 

 1. točka dnevnog reda

– Predsjednik verifikacione komisije Ivan Lipak  podnosi izvješće da je na skupštini od 82 pozvana delegata nazočno njih 77 te su sve donesene odluke pravovaljane

5. točka dnevnog reda

– Predsjednik društva prof. Danijel Rehak podnosi izvješće o radu društva u proteklom četverogodišnjem periodu i to je izvješće sastavni dio ovog zapisnika.

 

6 . točka dnevnog reda

– Predsjednik Nadzornog odbora Vlado Ošust podnosi izvješće o poslovanju i to je izvješće sastavni dio ovog zapisnika.

 

7. točka dnevnog reda

Predsjednica suda časti Jadranka Mihaljević izvještava da sud časti nije imao potrebe postupati, odnosno svi članovi su djelovali i ponašali se u skladu sa statutom HDLSKL.

 

8. točka dnevnog reda

Predsjedavajući otvara raspravu po svim izvješćima. Nitko se nije javio za raspravu te su sva tri izvješća nakon provedenog glasovanja JEDNOGLASNO prihvaćena.

 

9. točka dnevnog reda

Pročitan telegram potpore Ministra zdravstva Rajka Ostojića

 • Pozdravnu riječ i riječi potpore u daljnjem radu uputili su redom
 • Dožupan Požeško-Slavonske županije Ferdinand Troha,
 • Župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić,
 • izaslanik ministra Hrvatskih branitelja dr. Mladen Lončar,
 • izaslanik ministra obrane RH brigadir Ivica Pejaković,
 • izaslanika predsjednika sabora RH – saborski zastupnik Zdravko Ronko i
 • izaslanika predsjednika RH Ive Josipovića  predsjednikov savjetnik Nikica Burić.

 

10. točka dnevnog reda

Predsjedavajući daje na glasovanje prijedlog UO za razrješenje dosadašnjih tijela HDLSKL, što je skupština jednoglasno prihvatila.

 

11. točka dnevnog reda

Na prijedlog UO za predsjednika HDLSKL predložen je prof. Danijel Rehak, što je skupština jednoglasno prihvatila.

Prijedlog Podružnica za članove UO HDLSKL: Ivan Lipak, Radoslav Bobanović, Petar Gojun, Ivan Dumenđić, Zdenko Bulić, Mladen Lončar, Damir Buljević, Ivan Škorić, Darko Posavec, Dragutin Guzovski, Zdravko Komšić, Ljubo Karaman, Zoran Capan, Predrag Čolić, Luka Hrgović-Skupština je jednoglasno prihvatila.

 

Prijedlog UO HDLSKL za članove nadzornog odbora: Vlado Ošust, Nenad Šantek, Pavo Bradvica, Đuro Horvatinec i Stipo Zrno- Skupština je jednoglasno prihvatila

 

Prijedlog UO HDLSKL za članove suda časti: Jadranka Mihaljević, Zvonko Herceg, Mato Vulčik, Luka Brkić i Zvonimir Grcić. – Skupština je jednoglasno prihvatila.

 

12. točka dnevnog reda

Novoizabrani predsjednik  prof. Danijel Rehak se zahvalio na ponovnom izboru i poželio svima skupa uspjeh u daljnjem radu

Predsjednik HDLSKL uručio je priznanja u znak zahvalnosti na domaćinstvu

 • gradonačelniku Požege Zdravku Ronku
 • zapovjedniku vojarne u Požegi brig. Ivice Pejakovića

                                    

Skupština je završila sa radom u 11,30 sati.

 

Ovjerovitelji zapisnika:                       Zapisničar

1. Ivan Dumenđić                              Zdravko Komšić

2. Ljubo Karaman

 

–          

WordPress theme: Kippis 1.15