CILJEVI I DJELATNOST

HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA
SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA

(Izvod iz Statuta II članak 7.)

HDLSKL potiče, pomaže i razvija aktivnosti članstva na očuvanju stečevina Domovinskog rata, a posebice svih spoznaja i događanja u vezi sa zatočeništvom u srpskim koncentracijskim logorima.

Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Društvo ostvaruje slijedećim djelatnostima:

– zaštita i pravno reguliranje socijalne i pravne zaštite svojih članova;

– sudjelovanje u radu državnih i drugih institucija na poslovima pronalaženja i kažnjavanja ratnih zločinaca;

– osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje u svim oblicima društvenog i političkog života;

– promicanje tjelesne kulture / šport i rekreacija / glede unapređenja opće sposobnosti logoraša i psiho-socijalna pomoć;

– suradnja sa državnim organima RH u pronalaženju zatočenih i nasilno odvedenih Hrvatskih branitelja i građana RH;

– povezivanje i suradnja sa inozemnim socijacijama logoraša;

– suradnja sa domaćim i inozemnim humanitarnim organizacijama;

– suradnja sa organizacijama za zaštitu sloboda i ljudskih prava;

– prikupljanje podataka o logorima: mjesto logora, broj zatočenika, nacrt logora, oblici i vrste tortura, podaci o zločincima i počinjenim zločinima;

– suradnja sa NGO organizacijama ;

– suradnja sa sudom u HAGU;

– prikupljanje pismene / iskazi / i medicinske dokumentacije o kršenju ljudskih prava logoraša;

– prikupljanje podataka o privatnim logorima i zatvorima;

promicanje istine o logorima kao mjestima masovnog zlostavljanja.

ČLANOVI HRVATSKOG DRUŠTVA LOGORAŠA
SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA,
PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

(Izvod iz Statuta II članak 7.)

Članstvo u Društvu može biti redovno i počasno.

Redovni članovi mogu biti svi hrvatski građani koji su bili zatočeni u nekim od brojnih srpskih koncentracijskih logora i strani državljani zarobljeni i zatočeni kao hrvatski branitelji.

U članstvo Društva pristupa se potpisivanjem iskaza sa opisom boravka u logoru, uz prilaganje kopije Domovnice / za hrvatske državljane / i kopije potvrde o zatočeništvu izdane od nadležnog Državnog tijela.

Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i strani državljani, kao i pravne osobe koje su svojim djelovanjem posebno doprinijele razvoju Društva.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor Društva po primitku molbe za prijem kandidata.

U Društvu se vodi registar članova. O obliku i sadržaju registra i načinu njegova vođenja odlučuje Upravni odbor Društva.

U Društvo je do sada učlanjeno 3.140 članova logoraša i 500 članova koji su zatočeni u tranzitu.

Prava i obveze članova su:

– da biraju i budu birani u tijela Društva;

– da budu obaviješteni o radu Društva i njenih tijela te o materijalno financijskom poslovanju;

– da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Društva i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti;

– da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva i njenih tijela;

– da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata Društva;

– da redovito plaćaju članarinu;

– da čuvaju i podižu ugled Društva.

Članstvo u društvu prestaje:

– prestankom djelovanja Društva;

– pismenom izjavom o istupanju iz članstva i

– isključenjem iz članstva

Radi što bolje povezanosti članstva te boljeg rada Društvo može osnivati svoje podružnice, koje djeluju na području županija, a ovisno o zastupljenosti članstva mogu se osnivati i na području više općina ili grada.

 

WordPress theme: Kippis 1.15